luciddreamer
Manager #1399
FT
Neverlight
Yamusukro lions
Armando Amandio
Takashi Watari
Raul de Sousa
Roberto Roca
Junichiro Kobi
Jose Miguel Sola
Eduardo Antonio Coimbra
Takashi Watari
Roberto Roca
Raul de Sousa
Eduardo Antonio Coimbra
Junichiro Kobi
Jose Miguel Sola
Starting formation
Formation 2
Formation 3